DeelTempel

VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Wat houdt Vrijmetselarij in?

Is de Vrijmetselarij een geheim genootschap?

Is Vrijmetselarij een religie?

Hoe verhoudt de Vrijmetselarij zich tot godsdienst en kerkgenootschappen?

Wat houdt het begrip Opperbouwmeester des Heelals in?

De Vrijmetselarij is geen godsdienst. Toch ligt er in iedere loge een Bijbel. Hoe zit dat precies?

Waarom hechten vrijmetselaren veel waarde aan symboliek?

Is Vrijmetselarij een serviceclub? h
Moet je gevraagd worden om lid te kunnen worden?

Kan een rooms-katholiek in de Orde worden opgenomen?

Waarom kunnen alleen mannen lid worden van de Orde?

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Kan men het lidmaatschap ook opzeggen?

Wat is het verschil tussen loge Anna Paulowna en andere loges?

Hoe vaak komt een loge bijeen?

Is er een aanwezigheidsplicht?

Wat houdt de term ‘broederschap’ in?

Wat moet ik me voorstellen bij de ‘rituele arbeid’?

Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?

Hoe oud is de huidige vrijmetselarij als organisatie?

Hoe internationaal is de vrijmetselarij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt Vrijmetselarij in?
Vrijmetselaren zoeken naar waarheid omtrent de zin van het leven, waarbij vrijheid en verdraagzaamheid aan de basis staan. Vanuit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid wil de vrijmetselaar een bijdrage leveren aan de verbetering van leven en samenleving. Daarbij zoekt de vrijmetselaar naar dat wat ons mensen bindt in plaats van dat wat ons scheidt.

Is de Vrijmetselarij een geheim genootschap?
Nee, de broederschap is niet geheim, wel besloten. In het verleden zijn vrijmetselaren vervolgd, in Europa nog tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het voormalige Oostblok. Nog steeds kun je in bepaalde landen en/of groepen nadeel ondervinden als bekend wordt dat je vrijmetselaar bent. Daarom bepaalt iedere vrijmetselaar zelf aan wie hij laat blijken vrijmetselaar te zijn. De beslotenheid wordt tevens gehanteerd om te waarborgen dat de loge een veilige plaats voor vrijdenkers is. Dit betekent dat wat broeders in vertrouwen delen, niet naar buiten gaat. Tot slot gaat de Vrijmetselarij door voor ´geheim´ omdat de belevenis van het vrijmetselaar-zijn niet gedeeld kan worden met hen die dat niet reeds uit de eerste hand kennen. Het ondergaan van de ritualen is vele malen diepgaander dan een platte tekst op papier.

Is Vrijmetselarij een religie?
Nee, maar het geloof ‘aan’ of ‘in’ iets is wel een wezenlijk kenmerk van de Vrijmetselarij. Ze wil helpen zoeken naar een antwoord op levensvragen als: vanwaar kom ik? wie ben ik? waarheen ga ik?

Hoe verhoudt de Vrijmetselarij zich tot godsdienst en kerkgenootschappen?
Sommige kerkgenootschappen en godsdiensten huldigen het standpunt dat zij kennis hebben van de universele geopenbaarde waarheid, die veelal verder is uitgewerkt in de geloofsleer of dogmatiek. Vrijmetselarij erkent die visies hooguit als een mogelijke maar zeker niet als de enige waarheid. De Vrijmetselarij stelt nergens bindend vast wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. De Vrijmetselarij is niet zozeer een levensbeschouwing maar eerder een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen.

Wat houdt het begrip Opperbouwmeester des Heelals in?
Dit begrip staat voor het geloof van de vrijmetselaar dat er meer is tussen hemel en aarde. Iedere vrijmetselaar heeft de vrijheid om aan dit begrip zijn eigen inhoud aan te geven. De gemeenschappelijke betekenis laat zich het best illustreren met een stukje uit een rituaal:

Vraag: Op welke grondslag zijn wij hier bijeen?
Antwoord:  Op die van broederschap.
Vraag:    Wie heeft ons daarvan het bewustzijn geschonken?
Antwoord:   De Opperbouwmeester van het Heelal.
Vraag:   Waarom geven wij hem die naam?
Antwoord:  Omdat hij ons leven en wereld doet zien als een te voltooien bouwwerk.

De Vrijmetselarij is geen godsdienst. Toch ligt er in iedere loge een Bijbel. Hoe zit dat precies?
De Bijbel heeft in de Vrijmetselarij een symbolische functie. Het staat voor het boek waarin universele gedachten zijn verwoord die gelden voor alle tijden en die tot steun kunnen zijn bij het zoeken van een weg naar een bepaalde levenshouding. Ook kunnen andere heilige boeken, zoals de koran of heilige hindoe-geschriften, die symbolische functie vervullen wanneer een aanhanger van een ander geloof dan het christendom toetreedt.
Vrijmetselarij is geen godsdienst, wat niet wil zeggen dat vrijmetselaren antireligieus of ongodsdienstig zouden zijn. Iedere vrijmetselaar geeft zijn eigen invulling aan zijn eigen gedachten en gevoelens over religie en godsdienst. Zo kan een vrijmetselaar in Nederland actief lid zijn van welke kerk dan ook. De Vrijmetselarij hanteert geen dogma’s of andere bepaalde leerstelligheden. Iedere vrijmetselaar is autonoom, zelf verantwoordelijk en derhalve vrij in de beoefening van zijn geloofsovertuiging.

Waarom hechten vrijmetselaren veel waarde aan symboliek?
De Vrijmetselarij vindt haar oorsprong in de bouw. De middeleeuwse bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van symboliek. Vrijmetselaren onderkennen de kracht van symboliek omdat symbolen een eigen taal spreken. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of in gesproken woord laten uitdrukken, krijgen via een teken of gebaar wel een vorm van expressie. Veel van onze symboliek, werktuigen en geometrische vormen, komt voort uit de bouw en uit het scheppen van licht. Nergens overigens is de symboliek een onderwerp van verering, noch is het een doel. Het is een waardevol hulpmiddel tot begrip.

Is Vrijmetselarij een serviceclub?
Een loge is geen serviceclub, zoals Rotary of Lions, die acties voert om bijvoorbeeld  fondsen voor een goed doel bijeen te brengen. Serviceclubs vormen geen inwijdingsgenootschap. Wel is het de morele plicht van iedere vrijmetselaar om hen die in nood verkeren indien mogelijk te ondersteunen. Dat kan hij doen in zijn gedrag ten opzichte van anderen, maar ook door actief te zijn in de charitatieve sfeer – door giften, het vervullen van bestuursfuncties en ander vrijwilligerswerk. Doorgaans zal de vrijmetselaar daarbij niet aan anderen kenbaar maken dat hij dat doet omdat hij vrijmetselaar is.

Moet je gevraagd worden om lid te kunnen worden?
Nee. Belangstellenden kunnen zich via deze website aanmelden, of via een vrijmetselaar uit de eigen kennissenkring. Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, geaardheid, maatschappelijke positie of nationaliteit.

Kan een rooms-katholiek in de Orde worden opgenomen?
Wat ons betreft wel. De Vrijmetselarij hanteert geen beperking van de toelating tot het lidmaatschap op grond van het geloof. Diverse pausen hebben zich evenwel in bullen uitgesproken tegen het lidmaatschap van de Vrijmetselarij voor gelovigen. Het is aan de rooms-katholiek in kwestie zelf om zich al dan niet te conformeren aan die uitspraak.

Waarom kunnen alleen mannen lid worden van de Orde?
Deze regel zou de indruk kunnen wekken dat de vrijmetselaar in zijn zoektocht naar de essentiële waarden van het bestaan het belang van de vrouw ondergeschikt acht. Uiteraard is dit niet de reden. Deze regel kent deels een historische achtergrond. De van oorsprong ambachtelijke loges kenden ook alleen mannelijke werkers. De daaruit voortgekomen speculatieve Loges hebben deze lijn doorgetrokken. Maar de hedendaagse reden is vooral van praktische aard. Een vrijmetselaar moet zich in de veilige en geborgen omgeving van de loge kwetsbaar op durven te stellen. In een gemengde gezelschap bestaat een grotere kans dat de man een houding aanneemt, terwijl dit voor veel mannen binnen een mannengemeenschap niet nodig is.
Overigens is toestemming van de partner een voorwaarde om lid te mogen worden van de Vrijmetselarij.
Vrouwen kunnen wel lid worden van een gemengde Orde of van ‘De Orde van de Weefsters’ die alleen vrouwen toelaat.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?
Die variëren per loge, maar voor Anna Paulowna geldt een jaarcontributie van ongeveer € 370. Verder zijn er de kosten van de aanschaf van een rokkostuum voor de Open Loges (een rituele bijeenkomst), plus een entreegeld bij toetreding. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst geld ingezameld voor charitatieve doeleinden. Ten slotte wordt ook een bijdrage gevraagd voor het deelnemen aan het broedermaal dat na open loge wordt gehouden.

Kan men het lidmaatschap ook opzeggen?
Om uiteenlopende redenen en ondanks de zorgvuldigheid van de toelatingsprocedure kan het gebeuren dat het lidmaatschap iemand niet datgene brengt wat hij ervan verwachtte. Dat is teleurstellend voor de persoon in kwestie en voor de loge. In zo’n geval staat het iemand vrij zijn lidmaatschap op te zeggen.

Wat is het verschil tussen loge Anna Paulowna en andere loges?
Loges zijn in veel opzichten gelijk, al kan de cultuur verschillen. Iedere loge heeft haar eigen traditie en geschiedenis. De Zaanse loge is van oudsher een vrijplaats van Zaanse fabrikanten zoals Bruynzeel, Duyvis, Heijn, Honig en Verkade, maar dat karakter heeft het tegenwoordig niet meer. De leden zijn van alle leeftijden en komen uit alle lagen van de bevolking en beoefenen uiteenlopende beroepen.

Hoe vaak komt een loge bijeen?
De meeste loges komen eenmaal per week ’s avonds bijeen op een vaste weekdag. Voor Anna Paulowna is dat de woensdagavond. Er zijn ook loges die één of twee keer per maand bijeenkomen. Veel loges beschikken, soms samen met andere loges, over een eigen gebouw; andere huren ruimte. Loge Anna Paulowna beschikt over een eigen gebouw, dat speciaal voor maçonnieke doeleinden is gebouwd. Het werkjaar loopt van medio september tot de derde week van juni.

Is er een aanwezigheidsplicht?
Tijdens de verkennende gesprekken met een kandidaat wordt hem duidelijk gemaakt dat de loge van hem verwacht dat hij de bijeenkomsten zoveel mogelijk bijwoont. Ook wordt andere betrokkenheid van hem verwacht, zoals het vervullen van functies en het leveren van bijdragen aan de gedachtenwisseling. Alleen bij een goede participatie kan de Vrijmetselarij hem bieden wat hij daarin wil zoeken. Als daar niet van uitgegaan kan worden is het de vraag of toetreding wel zin heeft.

Wat houdt de term ‘broederschap’ in?
Het woord broederschap illustreert de onderlinge verbondenheid tussen vrijmetselaren qua beleving van rituaal en symbool. Alle vrijmetselaren zien leven en wereld als een te voltooien bouwwerk. Daarnaast betekent de broederschap de eerbiediging van het besloten karakter van de rituelen en alle andere vertrouwelijkheden. Er mag geen twijfel over bestaan dat wat men elkaar toevertrouwt binnen de beslotenheid van de loge blijft.

Wat moet ik me voorstellen bij de ‘rituele arbeid’?
Het rituele gebeuren laat zich het beste omschrijven als een ernstig spel, te vergelijken met een toneelstuk. Maar het is wel een spel met diepe waarden en belevenissen die de deelnemer zelf moet ontdekken en verwerken. Het kan hem helpen zijn antwoord te vinden op vragen naar het waarom en waartoe van zijn leven.

Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?
Nee, dat is in principe niet de bedoeling. Het belangrijkste argument is dat daardoor het element van verrassing en de beleving voor degene die toetreedt, minder intens zou zijn. Vrijmetselarij is immers een inwijdingsgenootschap. De teksten zijn niet meer dan een ‘script’; een beperkte weergave van de werkelijkheid. De echte waarde ligt in de daadwerkelijke beleving.

Hoe oud is de huidige Vrijmetselarij als organisatie?
De Vrijmetselarij kwam vanaf circa 1600 in Schotland, Engeland en Ierland tot ontwikkeling. In 1717 besloten vier in Londen gevestigde loges tot een samenwerking. Zij stichtten toen een zogeheten grootloge. In Nederland werd de eerste loge in 1734 opgericht in Den Haag. Toch geldt 1756 als stichtingsjaar voor de Nederlandse Vrijmetselarij. Toen besloten tien in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag. Na de bevrijding van de Franse bezetting in 1813 werd de huidige benaming ‘orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ gekozen.

Hoe internationaal is de Vrijmetselarij?
Iedere loge is een zelfstandige bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging. Alle erkende grootloges zijn autonoom binnen hun eigen rechtsgebied. De vriendschappelijke betrekkingen tussen deze grootloges onderling hebben een vrijblijvend karakter. De Nederlandse Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met circa 150 grootloges over de gehele wereld. Er is geen internationaal overkoepelend bestuur voor de Vrijmetselarij.

Op de website van de Nederlandse vrijmetselarij kunt u nog meer informatie vinden: www.vrijmetselarij.nl

 

 

institutiebrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naarboven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naarboven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naarboven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naarboven