DeelTempel

ANBI pagina - Toelichting

Als vrijmetselaarsloge heeft ook onze Vereniging van de Belastingdienst de zogenoemde 'ANBI-status' (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Als één van de vereisten voor deze ANBI-status is gesteld dat op de website hierover de nodige gegevens worden vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: 
Loge Anna Paulowna
SSIN of fiscaal nummer:
26.19.076 

Contactgegevens:
Loge Anna Paulowna, Stationsstraat 61, 1506 DB Zaandam

Bestuurssamenstelling 
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester ('Thesaurier') 
- Vice-voorzitter ( 'Gedeputeerd Meester') - gewoon bestuurslid
- 'Redenaar' - gewoon bestuurslid
- '1e Opziener' - gewoon bestuurslid
- '2e Opziener' - gewoon bestuurslid
Het beloningsbeleid:
- er zijn geen bezoldigde functies
Het beleidsplan:
Diverse meerjarenplannen zijn beschikbaar, waarvan de belangrijkste een meerjarenonderhoudsplan. De reguliere arbeid, de wekelijke bijeenkomsten die zijn gericht op het werken aan jezelf om daarmee te werken aan een betere samenleving, staat centraal in alle plannen.
De doelstelling:
Artikel 2 van de statuten: "De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in de Statuten van de Orde, gevestigd te 's-Gravenhage."
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2016:
• Aantal vergaderingen
26 vergaderingen ('comparities') in de 1e graad
5 vergaderingen in diverse graden
• Op 31 December 2016 bestond onze loge uit 41 Bbr met een leeftijd gelegen tussen 39 en 96.
Een financiële verantwoording.


Inkomsten 2016:

Bijdragen andere loges

    2.091

Overige opbrengsten gebouwen

     5.520

Schenkingen en collectes

    1.908

Contributies

    16.805

Rente

    729

Bijdragen Commissie van Beheer

    3.979

Vrijval Reserveringen (Bolfonds)

0

Incidentele baten

1.059

Nadelig saldo 2016

    220

   32.311

Uitgaven 2016:

Uitgaven logegebouw

    18.364

Afdracht Groot Oosten

     4.995

Uitgaven organisatie

    3.494

Uitgaven Commissie van Beheer

   5.458

    32.311